Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số … /2020/NĐ-CP ngày .../…/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về kê khai, nộp và quản lý phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao của các đội tuyển quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng hóa dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng hóa dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2014/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định về phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số…/20../NĐ-CP ngày…tháng…năm 20… của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về lựa chọn nhà đầu tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thay thế danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013, Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 10, 11, 13 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về khung lợi nhuận cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm; và Bãi bỏ Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết mẫu hiện vật danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần UHF (470-694 MHz) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về Nghi lễ đối ngoại nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Bộ Tài chính báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 5 Mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc xét tặng Giải thưởng Chất lượng Khám, chữa bệnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành 04 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang thiết bị y tế thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sỹ đa khoa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.